= , . =

18.02.07, .

().1 001 1257648 DZJ 5421 29.03.01 , . O . . .. . ...1 , . 002 RUS OLIMPIUS ELLISH EVERLASING TRILLING RF 110057 115, 01.03.00 . Twin Lakes Gregor . Bronda . Guskova S.. .,

.1 , . 003 - 1421700 144 , 01.05.02 . . , . . . ,.1, , , 004 IGL MEDGIK VAU VAILETT RKF 1760320 WIN 1 17.07.05 w & b . Jegomosc Japa 100-Pociech . Gloria Princess Olympia . Gladyshevskaya 1.. .,

.1 , 005 / ART 1227 R 1227 . . . . . ,.1 , . 006 IZUMINA IZ PALEVYH BULDOGOV RF 1786287 R 234 10.10.05 w & b Super Bully La Monarchia Mirabeau . Patrisia nsi iz Palevyh Buldogov . Kozhevnikova . . ..1 , . 010 1589484 7 17.04.04 . . . . . .,

011 , 1805315 JJG 146 05.11.05 . . . .. .,
==